Regulamin zlecenia kampanii

 1. Deklaracja Smart55

  Naszym klientom zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, profesjonalną obsługę i wysokiej klasy doradztwo. Poniższe zasady ogólne, tak jak zamówienie lub umowa, są niezbędnymi elementami kształtującymi nasze wzajemne relacje. W zgodzie z po wyższą deklaracją będą interpretowane wszelkie postanowienia i zasady dotyczące świadczonych Państwu usług zamieszczania reklam.

  Regulamin określa zasady korzystania oraz prawa i obowiązki Zleceniobiorcy i Zleceniodawców związane z oferowaniem i z korzystaniem z usług Smart55

  Zleceniodawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę ze Zleceniobiorcą zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Określenia

  Powierzchnia reklamowa Smart55 – powierzchnia reklamowa witryn internetowych współpracujących ze Zleceniobiorcą na podstawie odrębnych umów, które dysponuje Zleceniobiorca.

  Zleceniobiorca – Smart 55 Sp. Z o.o.

  Zleceniodawca – każda osoba fizyczna lub prawna zlecająca emisję reklamy na powierzchniach reklamowych Smart 55. Zleceniodawca może być reklamodawcą lub działać w imieniu i/lub na rzecz reklamodawcy.

  Reklama – każdy przekaz mający na celu promocję sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popieranie określonych spraw i idei bądź osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.

  Zlecenie Emisji Reklamy – umowa zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą w oparciu o Formularz Zlecenia, której przedmiotem jest Emisja Reklamy na powierzchniach reklamowych Smart55. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Emisji Reklamy oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.

  Emisja Reklamy – prezentacja Reklamy w wybranej formie, miejscu, w określonym terminie, liczbie i jednostce czasu zgodnie z Formularzem Zlecenia.

  Formularz Zlecenia – stosowany przez Zleceniobiorcę formularz, służący do Zlecenia Emisji Reklamy przez Zleceniodawcę na powierzchniach reklamowych Smart55. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez Zleceniodawcę Formularz Zlecenia stanowi jednocześnie umowę zawartą ze Zleceniobiorcą na Emisję Reklamy.

 3. Warunki realizacji

  §1.

  1. Reklamę zamieścimy na podstawie złożonego przez Państwa zlecenia. Realizacja usługi dokonywana jest na podstawie zasad ogólnych i obowiązujących przepisów prawa. Zlecenie określa liczbę zamawianych emisji, czas trwania kampanii, lokalizację i ewentualne dodatkowe warunki.

  2. Podpisanie zlecenia publikacji reklam jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez Smart55, z tym że emisja może zostać odwołana przez Państwa w całości lub części na następujących warunkach:

   1. wpłynięcie rezygnacji z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych wobec Państwa, jeżeli nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed datą publikacji reklamy.

   2. rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana na piśmie (mailem) w terminach podanych powyżej, pod rygorem nieważności.

  3. Realizacja zamówienia:

   1. w trakcie realizacji kampanii i przez 60 dni po jej za kończeniu udostępniamy Państwu stronę WWW ze statystykami dotyczący mi liczby zrealizowanych emisji i liczby kliknięć.

   2. jeżeli z przyczyn obiektywnych kampania nie została w pełni zrealizowana w zamówionym okresie czasu, odpowiednio wydłużany jest czas jej realizacji lub mogą Państwo wykorzystać pozostałą liczbę emisji w kolejnym zamówieniu.

  4. Jeżeli będą chcieli Państwo dokonać zmian w zamówieniu bądź materiale, prosimy o ich dostarczenie na piśmie (mailem) z dokładnym określeniem, na czym one mają polegać. Zmiany wprowadzimy w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godz. w dni robocze. Gdyby okazało się to niemożliwe, natychmiast poinformujemy o tym, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.

  §2.

  Zamówienie musi być dostarczone do Smart55 nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem emisji reklamy.

  1. Materiał reklamowy w formie gotowej do zamieszczenia powinni Państwo dostarczyć do Smart55 najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem emisji reklamy.

  §3.

  Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia oraz wszelkie inne uchybienia formalne zamówienia zwalniają Smart55 z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

  1. Jeśli w wyniku okoliczności opisanych w punktach powyżej (nieterminowe dostarczenie materiałów reklamowych) termin rozpoczęcia kampanii zostanie za zgodą Smart55 przesunięty, po stronie Smart55 nie powstają obowiązki odszkodowawcze z tytułu nie zrealizowania zamówienia ani obowiązek zwrotu należności za niezrealizowaną część zamówienia

 4. Płatności

  Zamówioną emisję reklamy mogą Państwo opłacić w wybrany przez siebie sposób:

  1. przed emisją, czyli do dnia poprzedzającego emisję włącznie – płatność z góry

  2. po emisji, na podstawie wystawionej Państwu faktury – płatność z dołu w ciągu 14 dni od wystawienia faktury

  3. inny określony w umowie

 5. Postanowienia ogólne

  §1.

  1. Smart55 nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Państwa reklam.

  2. Po stronie Reklamodawcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem. Złożenie przez Państwa zamówienia jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem, że powyższy obowiązek został spełniony, zaś zamawiana reklama nie jest sprzeczna z prawem (m. in. z zakazami reklamy, dotyczącymi np. gier hazardowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) lub dobrymi obyczajami.

  3. Konieczność naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Smart w związku z treścią lub formą Państwa reklamy (włącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) leży po Państwa stronie.

  §2.

  Smart55 może bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu:

  1. odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie reklamy, albo żądać dokonania zmian, jeżeli: treść lub forma reklamy są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami

  2. odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie reklamy, jeżeli nie otrzymamy lub otrzymamy z opóźnieniem płatności za zamieszczane wcześniej reklamy

 6. Reklamacje
  1. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do jakości realizacji zamówienia, prosimy o niezwłoczny kontakt (mailem, telefonicznie) z handlowcem, który przyjmował Państwa zamówienie.

  2. Reklamację rozpatrzymy i udzielimy Państwu odpowiedzi, nie później niż w ciągu 24 godzin w dniach roboczych. Gdyby okazało się to niemożliwe, natychmiast poinformujemy o tym, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Reklamację prosimy zgłosić w dniu pierwszej kwestionowanej emisji, co pozwoli na uwzględnienie zmian w kolejnych emisjach reklamy.

  3. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Smart55 szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej.